Phần mềm kế toán ngành bán lẻ

phần mềm kế toán bán lẻ
Phần mềm kế toán ngành bán lẻ GAMA.SMB là phần mềm kế toán chuyên nghiệp được nhiều doanh nghiệp bán lẻ sử dụng và đánh giá là phần mềm kế toán giá rẻ hiệu quả cho doanh nghiệp.

Phần mềm kế toán ngành bán lẻ GAMA.SMB bao gồm: tổ chức lưu trữ dữ liệu, cách thức xử lý số liệu và các chức năng khác được thiết kế hoàn chỉnh nhằm đáp ứng các nghiệp vụ ghi nhận hạch toán kế toán của một doanh nghiệp như: Kế toán vốn bằng tiền, Quản lý công nợ, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hàng tồn kho, Kế toán tài sản cố định, Kế toán tổng hợp...


Ngoài những báo cáo thông thường cần phải có trong nghiệp vụ kế toán, sự khác biệt của phần mềm kế toán ngành bán lẻ là cung cấp báo cáo quản trị, giúp bạn đánh giá được tình hình lãi lỗ theo ngành hàng, theo công trình, theo dịch vụ, sản phẩm…từ đó đưa ra được các chiến lược phát triển cho ngành bán lẻ của doanh nghiệp


Các chức năng của phần mềm kế toán ngành bán lẻ:

Nghiêp vụ kế toán
 • Kế toán vốn bằng tiền (Lập phiếu thu, phiếu chi, lập phiếu thu, chi qua ngân hàng)
 • Kế toán mua hàng (Lập phiếu mua hàng, mua hàng trả lại, chi phí mua hàng)
 • Kế toán bán hàng (Lập phiếu bán hàng, hàng bán trả lại)
 • Kế toán tổng hợp (Hạch toán bút toán tổng hợp; Phân bổ chi phí trả trước, doanh thu nhận trước; Chênh lệch tỷ giá; Kết chuyển cuối kỳ)
 • Kế toán tồn kho (Nhập kho, Xuất kho, Vận chuyển kho, Điều chỉnh tồn kho, tính giá vốn xuất kho)
 • Kế toán Tài sản cố định (Khai báo danh mục, phân bổ khấu hao, phân bổ chi phí công cụ dụng cụ,..)
Báo cáo
 • Báo cáo sổ kế toán (Nhật ký chung, sổ cái, sổ chi tiết tài khoản, sổ tổng hợp tài khoản,..)
 • Sổ kế toán đặc biệt (Sổ quỹ, sổ tiền gửi ngân hàng, báo cáo nhập xuất tồn, báo cáo công nợ,…)
 • Báo cáo thuế (bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra)
 • Báo cáo tài chính (cân đối kế toán, kết quản kinh Doanh, lưu chuyển tiền tệ)
 • Báo cáo quản trị khác (phân tích lãi lỗ theo công trình, Phân tích chi phí theo yếu tố,..)

Cám ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến phần mềm của Công ty Omega, chúng tôi sẵn sàng demo phần mềm cho Quý khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hoặc đăng ký thông tin tư vấn tại đây:


Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã nhận xét