Chu kỳ kế toán là gì?

Trong kế toán, chu kỳ có nghĩa là kế toán sẽ cho rằng các hoạt động phức tạp và liên tục của một công ty có thể được chia nhỏ và được báo cáo trong báo cáo tài chính hàng quý và hàng tháng hàng năm. 


Ví dụ, một số thiết bị trái đất chuyển động có thể yêu cầu hai năm để sản xuất nhưng các hoạt động sẽ được chia nhỏ và được báo cáo trong báo cáo tài chính hàng quý. Tình trạng tương tự xảy ra tại một công ty phát triển các hệ thống kỹ thuật số phức tạp.

Ngay cả một công ty sản xuất sản phẩm tiêu dùng nhỏ sẽ có các hoạt động liên tục và chi phí mà chồng chéo hai năm trở lên.  

Một lần nữa, kế toán sẽ giả định rằng doanh thu và chi phí có thể được chỉ định hoặc phân bổ cho các kỳ kế toán thích hợp. Do đó, kế toán sẽ báo cáo thu nhập ròng của công ty và lưu chuyển tiền tệ trong từng thời kỳ kế toán (năm, quý, tháng, vv) và tình hình tài chính của công ty vào cuối mỗi kỳ kế toán.

Chu kỳ còn được gọi là thời kỳ giả định.

Tìm hiểu thêm về nguyên tắc kế toán .

Nguồn: phanmemerp.net

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã nhận xét