Chi phí thuê cá nhân làm dịch vụ được chấp nhận nếu có khấu trừ thuế TNCN

Tại điều 1 Thông tư số 113/2011/TT-BTC ngày 04/8/2011 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/03/2009, Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 và Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011 hướng dẫn về thuế TNCN quy định:
Thuế thu nhập cá nhân


“Các tổ chức, cá nhân chi trả tiền hoa hồng đại lý bán hàng hoá; tiền lương, tiền công, tiền dịch vụ khác, tiền chi khác cho cá nhân thực hiện các dịch vụ có tổng mức trả thu nhập từ 1.000.000 đồng/lần trở lên thì thực hiện khấu trừ thuế trước khi trả thu nhập cho cá nhân theo hướng dẫn sau:

- Áp dụng mức khấu trừ theo tỷ lệ 10% trên thu nhập trả cho các cá nhân có mã số thuế và 20% đối với cá nhân không có mã số thuế, trừ các trường hợp Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn mức tạm khấu trừ riêng (như tiền hoa hồng đại lý bảo hiểm, tiền hoa hồng đại lý xổ số).

- Tổ chức ký hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ với các cá nhân, tổ chức ký hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ có trách nhiệm thông báo cho các cá nhân về tỷ lệ khấu trừ nêu trên để cá nhân làm thủ tục xin cấp mã số thuế. 
Cơ quan thuế thực hiện cấp ngay mã số thuế trong vòng 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ xin cấp mã số thuế.”

Căn cứ Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (có hiệu lực từ ngày 10/9/2012 và áp dụng cho kỳ tình thuế từ năm 2012 trở đi).

Trường hợp Công ty theo trình bày ký hợp đồng thuê cá nhân (cá nhân không có đăng ký kinh doanh, không có hợp đồng lao động với Công ty) để thực hiện dịch vụ quản lý ca sĩ làm đại sứ hình ảnh cho sản phẩm của Công ty và làm dịch vụ cài source phần mềm thì khi chi trả tiền thực hiện dịch vụ Công ty tính khấu trừ thuế TNCN theo hướng dẫn trên để kê khai và nộp ngân sách Nhà nước theo qui định.

Công ty căn cứ hợp đồng đã ký và chứng từ thanh toán để lập bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ mua vào không có hoá đơn (mẫu số 01/TNDN bàn hành kèm theo Thông tư số 123/2012/TT-BTC) làm căn cứ tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Tham khảo Công văn số 6784/CT-TTHT ngày 7/9/2012 của Cục Thuế TP. HCM Về chính sách thuế.

Nguồn: dichvukhaithue

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã nhận xét