Các phần mềm ERP hiện nay

Danh sách các phần mềm ERP hiện nay 

  • OMEGA ERP

  • Perfect ERP

  • Fast ERP

  • XMan - ERP

  • SINNOVA - ERP

  • Sap - ERP

  • Oracle ERP

  • ERP của Epicor

  • CNS.ERP

 Các phân hệ trong các phần mềm ERP hiện nay

  1.   Phần mềm Quản lý thông tin dùng chung
  2.   Phần mềm Quản trị hệ thống
  3.   Phần mềm Kế toán doanh nghiệp
  4.   Phần mềm Quản lý tồn kho
  5.   Phần mềm Kế toán tài sản cố định
  6.   Phần mềm Tính giá thành sản phẩm
  7.   Phần mềm Kế toán quản trị
  8.   Phần mềm Quản lý bán hàng
  9.   Phần mềm Quản lý mua hàng
  10. Phần mềm Quản lý nhân sự
  11. Phần mềm Tính lương
  12. Phần mềm Quản lý hợp nhất
Tôi chia sẻ 1 số phần mềm ERP hiện nay tuy nhiên vẫn còn các phần mềm ERP khác nữa......

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã nhận xét