Bộ Tài chính hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế


Bộ Tài chính hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế

TỔNG CỤC THUẾ - BỘ TÀI CHÍNH VIỆT NAM
Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 117/2012/TT-BTC hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế. Theo đó, đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế (hay còn gọi đại lý thuế); Người dự thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế; Nhân viên đại lý thuế hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (gọi tắt là nhân viên đại lý thuế); Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ của đại lý thuế; Công chức thuế, cơ quan thuế các cấp.
Thông tư cũng hướng dẫn cụ thể về nhân viên đại lý thuế. quyền và trách nhiệm của nhân viên đại lý thuế; điều kiện làm đại lý thuế; hồ sơ, thủ tục đăng ký đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với đại lý thuế; quản lý hoạt động hành nghề của đại lý thuế; tổ chức thi, cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế; khen thưởng và xử lý vi phạm. Theo đó, đại lý thuế phải có đầy đủ các điều kiện sau: Đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; Có ngành, nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Có ít nhất hai nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.
BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ THỦ TỤC THUẾ
 
Người dự thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế phải có các điều kiện sau: Có bằng cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật (chuyên ngành pháp luật kinh tế) và đã có thời gian làm việc trong lĩnh vực này từ hai (02) năm trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi.
Đại lý thuế đã được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế và có tên trong danh sách đại lý thuế đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế mới được thực hiện ký hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế. Đại lý thuế phải lập hợp đồng bằng văn bản với tổ chức, cá nhân nộp thuế về phạm vi công việc thủ tục về thuế được uỷ quyền, thời hạn được uỷ quyền, trách nhiệm của các bên và các nội dung khác do hai bên thoả thuận và được ghi trong hợp đồng không trái với quy định của pháp luật.
Trách nhiệm của đại lý thuế: phải khai, ký tên, đóng dấu trên tờ khai thuế, hồ sơ thuế, chứng từ nộp thuế, hồ sơ quyết toán thuế, hồ sơ hoàn thuế, hồ sơ miễn thuế, giảm thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Cung cấp chính xác, kịp thời theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế các tài liệu, chứng từ để chứng minh tính chính xác của việc khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, đề nghị số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm, số tiền thuế được hoàn của người nộp thuế. Không được thông đồng với công chức quản lý thuế, người nộp thuế để trốn thuế, gian lận thuế. Trường hợp đại lý thuế có hành vi thông đồng với người nộp thuế hoặc tự thực hiện các hành vi trốn thuế, khai thiếu thuế, vi phạm thủ tục về thuế thì người nộp thuế vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung sai phạm trên. Đại lý thuế phải liên đới chịu trách nhiệm và phải chịu bồi thường cho tổ chức, cá nhân nộp thuế theo hợp đồng đã ký kết với tổ chức, cá nhân nộp thuế.
Đại lý thuếcó trách nhiệm báo cáo với cơ quan thuế trong các trường hợp sau: Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế và các thông tin cần thiết khác phục vụ cho hoạt động quản lý khi cơ quan thuế yêu cầu bằng văn bản. Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày thay đổi danh sách nhân viên đại lý thuế, đại lý thuế phải thông báo cho Cục Thuế quản lý thuế trực tiếp. Cục Thuế gửi thông báo của đại lý thuế về danh sách nhân viên đại lý thuế thay đổi qua mạng giao dịch điện tử nội bộ ngành thuế cho Tổng cục Thuế trong thời hạn một (01) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của đại lý thuế. Tổng cục Thuế có trách nhiệm đăng tải danh sách nhân viên đại lý thuế thay đổi trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong thời hạn một (01) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo danh sách nhân viên đại lý thuế thay đổi do Cục Thuế gửi.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2012 và thay thế Thông tư số 28/2008/TT-BTC ngày 03/4/2008 của Bộ Tài chính./.
  
Nguồn: BTC

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã nhận xét